h

Nieuwsbrief november 2015

8 november 2015

Nieuwsbrief november 2015

Foto: SP
Voorzittersdebat SP Groningen 5 oktober

Stipt om 20.00 uur begint in het Groninger Forum het debat tussen de twee kandidaten, Sharon Gesthuizen en Ron Meyer voor het voorzitterschap van de SP. Dit debat is de derde in rij.
Beide kandidaten krijgen in eerste instantie de gelegenheid zich

te presenteren aan de aanwezige leden. Sharon trapt als eerste
af en benadrukt dat zij de partij wil verbreden en meer mensen
bij de SP wil betrekken. Niet alleen op het gebied van de zorg
en de sociale zekerheid, maar ook b.v op het terrein van het vluchtelingenvraagstuk en de internationale solidariteit. Tevens
wil ze de interne democratie binnen onze partij vergroten, middels stemrecht voor alle leden en niet alleen voor afgevaardigden . Hierna is Ron aan de beurt. Ron is sceptisch over de democratiseringsideeën om de leden meer inspraak te geven. Hij
wil eerst de voor- en nadelen van deze vorm van directe democratie tegen elkaar afwegen. Ron geeft aan zich te willen concentreren op enkele scherp gedefinieerde terreinen en hierop concreet actie te voeren. Hij vindt dat er nu op teveel gebieden tegelijk actie wordt gevoerd. Op deze manier denkt hij meer resultaat te kunnen boeken. Ron presenteert zich dan ook als een actievoerder pur sang die wil winnen.

Na de presentatie worden de kandidaten nog geïnterviewd door Jan Medendorp van tvOost, waarin de kandidaten hun respectievelijke standpunten nader kunnen toe lichten en krijgt de zaal nog gelegenheid tot het stellen van vragen.

Harald Luis

Hoe kijkt een SP-er aan tegen de decentralisaties?

Eerst werd in 2007 de uitvoering van de wet Wmo vanuit Den Haag naar de gemeenten geschoven. Per 2015 kwamen daar de uitvoering van de Participatiewet en de Jeugdwet bij, alsook een deel van
de Wet langdurige Zorg. Hoe dit te bezien? Het positieve is dat de te verwachten hulp van dichterbij komt en dus persoonlijker kan zijn. Het woord ‘Maatwerk’ komt dan ook veel voor in de teksten van onze gemeente. Bij mensenwerk komen tekortkomingen voor. De burger doet er goed aan mee op te letten dat hem niet te kort wordt gedaan. Mee-zorgen noem ik dat. Negatief is dat bij alle gedecentraliseerde wetten flinke bezuinigingen (20 – 30 %) zijn doorgevoerd, wat het voor de gemeente niet makkelijk maakt

om dezelfde kwaliteit van zorg te leveren. Dat wil je als SP-er wel, dus naast het nodige begrip is de aandacht er vooral op gericht
dat de pijn niet of zo min mogelijk bij de zwaksten terecht komt. Jeugdzorg, waarvan de zwaardere zorg voorheen vooral in
handen van de provincie was gelegd, is in de basis goed geregeld
in Opsterland, vervlochten als zij is met het onderwijs, GGD zorg, Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdwerk. In de toekomst moet
de klemtoon liggen op preventie. De Participatiewet roept o.a. om werkgelegenheid. En dan zeg je binnen Opsterland toch vooral MKB. Ik zie dit als pijnpunt. Waar pas je b.v. alle WSW-ers in die voorheen bij Caparis werkten. En – sterker nog: in 2016 wordt het VN Verdrag voor de gelijk-waardige positie van mensen met een beperking geratificeerd. Dit is ook voor onze gemeente niet vrijblijvend. Om van 40 jonge asielzoekers die komen maar te zwijgen.

Als SP-er vind ik belangrijk dat er a)voorlichting is naar de burgers over zaken als de algemene gemeentelijke klachtenprocedure (er is een aparte klachten-coördinator), b) dat burgers het recht hebben zich bij een gesprek met de gemeente te laten bijstaan door een onafhankelijke ondersteuner (ook de gemeente kan gratis voor

zo iemand zorgen) c) dat er een vertrouwenspersoon is d)dat de gemeente burgers – zeker minima – actief wijst op gelden waar ze recht op hebben, mits deze burgers het ‘gaan halen’. Ook is bekend dat van de afgegeven indicaties voor hulp binnen onze gemeente 25% niet wordt verzilverd. Hoe komt dat? Onderzocht is dit nog niet. Bij de decentralisaties zagen alle gemeenteambtenaren – van huis uit vaak geen zorg professional – zich best voor een ingewikkelde klus staan. Aan een kloeke invulling daarvan wordt gewerkt en vaak moet er speciale kennis worden ingekocht. Ik hoop u enig inzicht te hebben gegeven in de materie en ook waar je m.i. als SP voor dient te staan: een zo sociaal mogelijk beleid, roeiend met de riemen die er zijn. Roepen als het fout gaat is niet genoeg; er moeten dan ook realistische alternatieven zijn. Genoeg om op politieke wijze mee-te- zorgen.

Henk van Rijen

Foto: SP

Goede bedoelingen?

Elke dag hoor je wel iets of iemand over de vluchtelingen problematiek. Er is veel over te zeggen, het is niet alleen maar een kwestie van voor- of tegen de opvang van vluchtelingen zijn. Ook binnen de SP zijn de meningen helaas soms verdeeld. Gelukkig zijn de meeste SP-ers vóór opvang, maar bij sommigen begint de twijfel toe te slaan, als zij verhalen horen, zoals bijv. van mensen, die al jaren op de wachtlijst staat voor een huurwoning in de sociale sector en de woning eerder toegewezen zien worden aan een vluchteling.
Of de haat zaaiende twittergesprekken lezen van Wilders aanhangers en BN-ers zoals Gerard Joling, die de vluchtelingen opeens de schuld geven van de bezuinigingen in de zorg. Alsof het één iets met het ander te maken zou hebben! Spotje kan alleen iedereen oproepen niet te luisteren naar de onjuiste en onzinnige beweringen van extreem rechts. Vergeet nooit dat vluchtelingen mensen zijn die niets liever zouden willen dan een vreedzaam leven in hun eigen land en huis. Wat zou jij zelf doen, als je huis, dorp of stad was platgebombardeerd en je ieder moment van de dag moest vrezen voor je leven?
Je zou vluchten en hopen dat er ergens een plek zou zijn, waar je gastvrij zou worden opgevangen en voorzien zou worden in je eerste levensbehoeften. Wij kunnen ons dit nauwelijks voorstellen, omdat de meesten van ons nog nooit in zo`n situatie geweest zijn.

Het is in de geschiedenis vaker voorgekomen dat Nederland de grenzen sluit voor mensen die noodgedwongen hun land moeten verlaten. Zoals bijvoorbeeld voor de uit Duitsland vluchtende Joden in de 2de wereldoorlog. Daar willen Nederlanders nu liever niet meer aan terug denken. De bezuinigingsmaatregelen die deze regering oplegt aan ouderen, werkelozen en werkenden met een minimum inkomen, hebben niets te maken met de plicht van een welvarend land als Nederland om vluchtelingen op te vangen.

Opvallend is dat in de rijkere gedeelten van Nederland de wil tot opvang totaal ontbreekt. Zou het zo kunnen zijn, dat de “Gerard Jolings en (rijke) Wildersen” van Nederland daarom zo hard schreeuwen en twitteren, dat de zorg van ouderen en armlastigen in onze samenleving ten koste gaat van de opvang van vluchtelingen? Zijn ze misschien bang dat er mensen in de buurt van hun villa en privédomeinen worden opgevangen en hun bezittingen daardoor iets in waarde zullen verminderen? Hebben zij zich, vóór de komst van vluchtelingen, ooit bekommert om andere mensen in onze samenleving? Als je toch ergens over twijfelt, laat het dan zijn over de bedoelingen van deze welgestelde Nederlanders!

Voorzittersverkiezing SP

Op 28 november zullen de congresafgevaardigden de nieuwe partijvoorzitter van de SP kiezen. De strijd gaat tussen Ron Meyer, vakbondsman van het FNV en Sharon Gesthuizen, 2e kamerlid SP-fractie. Van de beide kandidaten geniet Ron de voorkeur van het zittende partijbestuur.

Onder de leus “aanvallen en winnen” presenteert Ron zich als
een echte vakbondsman die de activistische koers van de SP
sterk benadrukt. Ron is van mening dat onze partij nu op te veel terreinen tegelijk actie voert, waardoor de aandacht teveel verdeelt wordt en acties te vaak verzanden. Hij wil dan ook dat er in de toekomst scherpe keuzes worden gemaakt op welke onderwerpen actie gevoerd moet worden. Door op een kleiner aantal terreinen intensiever actie te voeren verwacht hij grotere successen te boeken.

Sharon focust in haar campagne voor het voorzitterschap op verbreding van de SP. Zij wil dit doen door thema’s als internationale solidariteit, het vluchtelingenvraagstuk en de mensenrechten
hoger op de agenda zetten. Op deze manier zal de SP een grotere aantrekkingskracht uit oefenen op mensen die zich bijvoorbeeld met de internationale hulp aan vluchtelingen bezig houden. Tevens is zij van plan om als nieuwe voorzitter de partij intern te verbreden door de leden meer invloed te geven. Eén van de concrete voorstellen van haar zijn om alle leden en niet alleen de afgevaardigden stemrecht voor het congres te verlenen.

Beide kandidaten zetten dus duidelijk verschillende accenten over de te volgen koers, mochten zij voorzitter van de SP worden, de keuze is op 28 november aan de congresafgevaardigden.

Harald

Help voedselbank Opsterland de winter door.

In Opsterland maken ruim 90 gezinnen gebruik van de voedselbank. Dat is gelukkig geen stijging ten opzichte van vorig jaar. Door alle bezuinigingen waar steeds meer mensen mee te maken krijgen, wordt het steeds moeilijker om deze gezinnen te voorzien van een behoorlijk voedselpakket.

SP Opsterland roept u op om de voedselbank te ondersteunen, zodat ook in de donkere koude winter iedereen voldoende te eten heeft. Dit kan door voedsel te doneren, maar ook geldelijke giften zijn van harte welkom.

Wilt u een donatie overmaken dan kan dat op NL39RABO0101715978 t.n.v. de Stichting Voedselbank Opsterland. U kunt ook de voedselbank machtigen via een eenmalige machtiging. Een formulier hiervoor is aan te klikken op www.voedselbankopsterland.nl onder het kopje giften.

Jolanda Geerling - van Overhagen

Foto: voedselbank-1-940x260.jpg / voedselbank-1-940x260.jpg

Reactie toevoegen

U bent hier