h

Nieuwsbrief maart 2016

7 maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016

SP doet onderzoek onder bevolking Langezwaag

Met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en het daardoor teruglopen van de gasvoorraad wordt er gekeken naar alternatieven voor het verlies aan gaswinning. Dat hierbij met name gekeken wordt naar Friesland en het noorden van Drenthe is niet zo vreemd. Zowel in Friesland als in Drenthe liggen verschillende kleine gasbel- len waar miljarden kubieke meter gas uit gewonnen kunnen worden. Voor Friesland houdt dat in dat gasbellen waar nog geen winput is, daar wordt nu een vergunning voor gevraagd. Plaatsen die daarvoor in aanmerking komen zijn Nij Beets en Hoornsterzwaag. Op de plaatsen waar al gaswinning is daar wordt het nu zo snel mogelijk uit de grond gehaald. Zo ook Vermilion, die een boorplaats heeft tussen Langezwaag en De Knipe in, daar komt een tweede boorput om het gas sneller te winnen.

Foto: Dimph van Ruth / Dimph van Ruth

Op verzoek van SP Fryslan houden de SP afdelingen Opsterland en Heerenveen een onderzoek onder de bewoners van Langezwaag. Luxwoude en De Knipe, om eens te kijken hoe de inwoners van die drie dorpen denken over de snellere gaswinning in hun omgeving. Plaatselijk Belang en de Christen Unie wisten al te vertellen dat het intensiveren van de gaswinning niet speelde in Langezwaag! Dus voor SP Opsterland en SP Heerenveen een goede reden om daar te beginnen.
Zaterdag 27 februari staan 11 enthousiaste SP ers klaar om bij de deuren langs te gaan. De inwoners van Langezwaag zijn verrast en vinden het fijn dat er een politieke partij is, die komt kijken hoe het leeft in Langezwaag. De mensen die thuis waren wilden over het algemeen wel meewerken, een enkeling zei nee. In twee uur tijd hebben we 69 huishoudens naar hun mening gevraagd. Een mening die bijna gelijkelijk verdeeld is. Op de vraag of mensen zich zorgen maken over het feit dat er meer geboord gaat worden zei 43% ja
en 45% nee en gaf 12% aan neutraal te staan in zijn/haar mening. Op de vraag of mensen voor of tegen een tweede boorput zijn, zei 16% voor te zijn, 49% tegen, 9% was neutraal, 12% heeft geen mening, 7% weet het niet en de laatste 7% wil graag meer infor- matie. Een aantal mensen wist ons te vertellen dat de boorput al gegraven is. Voor ons iets om na te gaan! Verder gaven de mensen aan meer informatie te willen over wat ze kunnen verwachten. Ze hebben geen idee wat ze kunnen verwachten aan verzakking of aan woningschade, het merendeel houdt dan ook zijn/haar hart vast en wil geen Groningse toestanden. Wat dit onderzoek in ieder geval heeft aangetoond is dat de toename van gaswinning en het graven van een tweede boorput wel degelijk leeft in Langezwaag, dit in tegenstelling tot wat er door Plaatselijk Belang en Christen Unie Opsterland wordt beweerd.

Foto: Dimph van Ruth / Dimph van Ruth

Jolanda Geerling - van Overhagen

Oekraine voor..Oekraine tegen..

Referendum associatieverdrag

  • U hebt kunnen zien en lezen dat Oekraïne een verdeeld land is met een westelijk deel dat zich in het recente verleden lijkt uit te spreken voor aansluiting van het land bij Europa. Het oostelijk deel echter is van oudsher meer georiënteerd op Rusland. Deze binnen- landse spanning leidde tot een nog steeds voortdurende burger- oorlog die tot nu toe zo’n 8000 doden, 18.000 gewonden, 900.000 vluchtelingen en 1,3 miljoen (!) als droevig gevolg had.
  • Oekraine is een corrupt land, waar van de 450 parlementariërs er zo’n 300 miljonair zijn!
  • Zelfs met zoveel geld is het land een puinhoop, met een allesbe- halve sluitende begroting. Mede hierdoor is het land mijlenver ver- wijderd van wat de EU als ‘maatstaven van goed gedrag’ aanhoudt. Is dan een associatieverdrag hét middel om Oekraïne bij de les te krijgen?
  • Nee, dat kan ook zonder. Beter. Weet u: een verdrag is geen eenrichtingsverkeer: het verdrag regelt o.a. ‘versterkte samen- werking op het gebied van defensie, buitenlandbeleid, justitie, milieu, ruimtevaart, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, sport ...’ Het verdrag zegt: ‘Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand .... De bijstand moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst.’ Reken maar dat – bij een staatsschuld van 70 miljard – er beroep wordt gedaan op financiële hulp van de EU. De vraag staat open in wiens zakken eventuele hulp zou belanden.
  • Historisch bezien kan worden gesteld dat het EU-lidmaatschap van landen als Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Roemenië en Bulgarije allemaal liep via een associatieverdrag (ver) daarvoor. Maar in deze landen heerste geen burgeroorlog ...
  • Als het verdrag nóch de Oekraïense bevolking helpt, nóch goed is voor de EU (die met vluchtelingen, een dreigende Brexit en een kloof Zuid- en Noord-Europa toch al genoeg op te lossen heeft), is het dan voor niemand voordelig? O jawel. Multinationals, ook vanuit Nederland, staan te popelen om de binnenlandse markt daar open te breken en staats-bedrijven te ontmantelen. En onze oliemagnaten hebben daar heus vriendjes ...

Nooit een associatieverdrag met Oekraine? We zullen zien. Laten we nu de bevolking daar rust geven om tot zichzelf te komen in plaats van de interne spanning op te voeren.

Ook u gaat, voor of tegen, toch gebruikmaken van uw stemrecht op 6 april?

Henk van Rijen.

Foto: SP

Het referendum

Foto: SP

In 1903 probeerde Piter Jelles Troelstra van de toenmalige SDAP (voorloper van de PvdA) het referendum in Nederland in te voeren. Dit lukte toen niet. Vanaf die tijd zijn er door verschillende links gerichte partijen pogingen gedaan om het referendum, in diverse vormen, in te voeren.

In een raadgevend referendum, wat er nu gaat komen, kan de bevolking een advies geven aan de regering welk besluit er moet worden genomen t.a.v. een bepaald vraagstuk.
Op dit moment is het mogelijk een raadgevend referendum af te dwingen bij meer dan 300.000 handtekeningen. Het Burgercomité EU, Geen Peil en de SP is het gelukt om 443.000 handtekeningen te verzamelen en dus gaat het referendum door!

Op 6 april a.s. krijgt de Nederlandse bevolking ( u dus) de kans zich uit te spreken in een raadgevend referendum. De vraag is of er een associatieverdrag moet komen tussen de Europese Unie en de Oekraïne.

Bij een raadgevend referendum zal de regering nog steeds zelf
een besluit nemen over wel of geen associatieverdrag. Maar als de opkomst meer dan 30% is en de meerderheid stemt
tegen dit verdrag dan kan de regering eigenlijk niet om de mening van de bevolking heen. De komende tijd zullen diverse groeperingen ons voorlichten over waar het nou eigenlijk over gaat. Ook de SP zal hier op haar website www.sp.nl aandacht aan besteden.

Ik ga ervan uit dat u zelf mans genoeg bent om een mening te vormen. Wat ik belangrijk vind is dat u 6 april gaat stemmen! Links Nederland heeft al meer dan 100 jaar gestreden voor de invoering van een vorm van een referendum, laten we hier nu gebruik van maken.

Laat je stem horen in het belang van de democratie! Met sociale groet,
Otje

Foto: Ab van der Driest / Ab van der Driest

Ab van der Driest.

Reactie toevoegen

U bent hier